Page 12 - עלון הנוטע פברואר 2022 בעיקר תמר
P. 12

זרא ןונמא ׳פורפ לש הניפה / קיתו רקוח לש ונחלושמ
            (erezamn@gmail.com)                                       :םילכמב ירפ יצע לודיג


                                םינושה םינימב המאתהה תניחב


                                ינפל ןאכ חווד וילע םילכמב ירפ יצע לודיגל ןויער
                                עופה תילאיר תורשפאל חתפתה ,)1 תודחא םינש
                                             (
                                ךפה ןויערה .םינושה םילודיגב םישדח תונורתי תחת
                                ע מב קפוסש תוטעומ רוק תושירד לעב ריכב קסרפאב תואיצמל
                                תיתייעבו הדבכ המדא לע םוקמב םיאתמ עצמבו )3 ,2( םיררק
                                לש ןויערה לצונמ ןהב ,תוינומדא יחרפב םויכ םייק ירחסמ לודיג .)2(
                                רדעיה לשב רקיעב ,תוינמכואבו ,הממחב לודיגל רבעמ ינפל רוריק
                                        .לודיגה תושירדל םאתהב תויצמוח תועקרק
                                םילקא יאנתל לודיגה לש הפישחה תורשפא אוה םילכמה ןורתי
                                ע קב ירפה תא לדגל ןתינו הלשבה תמדקה אוה ןיינעהשכ .םינתשמ
                                עונישו םילכמב לודיגמ ליעי רבדהש קפס ןיא ,הממח יאנתב עקר
                                ע ומ םיאנתל חמצה תא ףושחל שי רשאכ ךא ,הממחל ךשמהב
                                לשב ןורתי םילכמב לודיגל םייק תקפסמ הניא הממחהש םימדק
     זרא ןונמא :םליצ                    אלמ לודיג לוקשל ןתינ דבלב הרצק הפוקתל איה הממח יאנתל
                                הפישחהשכ ,תאז םע .םוקמל םוקממ חמצה תא ענשל תלוכיה


                                תיברמב םייוצר םניא םיעובק הממח יאנתש רוכזל יואר .לכמב
                                קוליס וא ,הנממו הממחל העסה אוה לוקישה זאו ,הנשה ישדוח
                                          .םינושה הנשה ידעומב ותרזחהו יופיחה
       הממחב םילכמב קסרפא יצע לש החירפו )הלעמל( החימצ

                                                  לכמה תונורתי
     ע תב םינגומ םיאנתל ולכמ םע ועוניש תועצמאב ץעה לע הנגה לש  ,עצמה תוכיא לע הרקבה אוה םילכמב לודיגל שיש תונורתיה ןיב
     ביצמ םילכמב לודיגש רוכזל שי .םיינוציק םילקא ייוניש לש הפוק ע קח עקרק ןיא םהב םיאנתב םג ומכ םייתייעב עקרק יאנתב רשאכ
     ע יגכ ,ךדיאמ .דחא לכל םיאתי אל ןכלו עטונהמ רתוי תובר תושירד  לודיג לש המלש תוברת ;)2( םילכמב לדגל ןתינ ןיידע - היואר תיאל
          .רצומל ההובג הרומת תגשה רשפאמ אוה השינ לוד ע ועה םיינוריע םיבבוחו םילדגמ לצא החתפתה םילכמב ירפ יצע

                                ;םהלש הדיחיה תורשפאה וז השעמלו תוספרמו תוגג לע תאז םיש
            היקשהה ביט ,עצמה תוכיא ,לכמה חפנ     לככ :ץעה לדוג לע העפשהה אוה םילכמב לודיגל שיש ףסונ טביה
     ע מל םיקסרפא .םינוש םילדגב םילכמב לדגל ןתינ ירפ יאשונ םיצע  תחימצ הנטק ליבקמב ךכ רתוי ןטק ץעל בצקומה עצמה חפנש

     עגל ןתינ םלוא ,רטיל 15 חפנב םילכמב יתנש-בר חמצכ ונלדיג לש  רתוי םייטקפמוק םיצע לדגל ןכ םא ןתינ .)7( יעקרק לעה ףונה
     לודג לכמה חפנש לככש חוכשל אלו רתוי םילודג םיחפנב םג םלד  ןכתית ףסונב ;תוסננמ תונכב שומיש אלל םייטקפמוק םילכמב
     לככ - לדוגו לקשמ ןיגב םוקמל םוקממ ועוניש רתוי השק ךכ רתוי  תועצמאב תלכשומ היקשה לע ,םישרושה תרוטרפמט לע הרקב
     עצמ לע .)4( וב חתפתמה ץעה רתוי לודג ךכ רתוי לודג לכמהש  בצמ תניחבבש תוחונה תוכזב תאזו ,הנזה לע ןבומכו לכמה תליקש
     ידכ ויד ררוואמ תויהל תאז םעו ההובג תומכב םימ קיזחהל לודיגה  תורשפא ונינפל תחתפנ הלא לכל ףסונב ;זקנה ימו היקשהה ימ
                 2022 ראורבפ ,ו”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 12  ‘Alon Hanotea’ vol. 76, February 2022
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17