Page 10 - עלון הנוטע אפריל 2020 ימים של כן, ימים של לא
P. 10

:ןוזמה ןוחטב קוח
                  תואלקחה תלצהל תינכת השורד                   ״תואלקחה יפנעב תוביצי לע
                                                   רומשל שי״ :תרופ יתימא


               תואלקחה תובישח תנבהל תונמדזה הנורוקב קבאמב האור ,תרופ יתימא יתדה ץוביקה ל"כזמ
                   ״רבשמ תעב םירז ידסחל קקדזנ אלש" .תרדסומ תיאלקח תינכתב ךרוצהו


        רשפאיש חווט ךורא ןוחטיב שורד״ :עקרקל יאלקחה ןיב רשקה n  תינכת עובקל לארשיב הגהנהל ארוק יתדה ץוביקה ל"כז
        רבודמ .םייתנש דח אלו )לשמל םירמת ומכ( חווט יכורא םילודיג חתפל  םג דורשל תואלקחה ףנעל רשפאתש תרדוסמ תיאלקח
        םיבייח לארשי יעקרקמ תושר םע םיזוחה לעו ,תוכורא לודיג תופוקתב  תרופ רמוא וירבד תא .םוריח תותעב םגו הרגש תופוקתב
        תועקרקהמ קלח ,םירדסומ אל םירבדה םויכ ,וירבדל ."םימאותמ תויהל  הב ,לארשי יאלקח תודחאתה לש הבישי רחאל ומע םייקתהש ןויארב
        רציימש המ – חווט יכורא םילודיג םהב רצייל הווש אלו תינמז קזחומ  תא שיגדמש ןדיעב ונחנא״ .םיאלקחה תקוצמ דצל היטרפל היגוסה התלע
                           ."תוליעי רסוח  ,ונמצעב יסיסב ןוזמ רצייל תלוכיה תובישח תאו ימואלה ןוזמה ןוחטב גשומ
        םכחו ןזואמ שומיש״ :תורחא תוילכלכ תויונמדזה םע תואלקח בוליש n  םימיב םג אלא רבשמ תופוקתב קר אל ,הרקי הזש ידכ .םירז ידסח אלל
        ידי לע תינויוושו תינויגה הרוצב הלוהינו״ ,רמוא אוה ,״תיאלקחה עקרקב  םינשב וקחשנ םירבדה .הז אשונב תימואל תינכתל םיקוקז ונא ,םנוקיתכ
              .״לדגיו בושי םרפסמו םיאלקחל ןוחטיב ונתי ,הנידמה      .״תאז ריכזהל בושח וישכע דחוימבו תונורחאה
        תאז עקרק תוחפב תרצות רתוי רצייל תלוכיה״ :תונשדחב העקשה n  יכרעמ קלח״ .התוא רצייל ךירצו תמייק הניא וזכ תינכת יכ עבוק תרופ
        תואלקחה קוחב עיפוהל םיכירצ הלא לכ .ליבוהל הכירצ הנידמהש הדוקנ  המ ,ןוזמה יריחמ תדרוה לע תתל וסינש שגדה ללגב ועגפנ םיאלקחה
                     ."תואלקחל תימואלה תינכותבו י מהו םיאלקחבו תואלקחב ועגפ הנותחתה הרושב לבא ,ןכרצל בושחש
                                   חווט תכורא תימואל תינכת השורדו תואלקח קוח שורד .ודרי אל םיריח
        לומ םיצוביקב תיתליהקה תולהנתהל תרופ סחייתה החישה ךשמהב  ,םיאלקחה לעו ןוזמה ןוחטב לע רומשל ידכ םינוזיאו תונשדח ,תונגה םע
        יבחרב תורחא תוליהקב המשיילו הנממ דומלל ןוכנש ,הנורוקה רגתא .תואלקחה ףנעב יהשלכ תוביצי לע רומשלו ונילע .תחופו ךלוה םרפסמש
        זאמ עוריאה תא להנמש דחוימ הטמ שי ונלש םיבושיה בורב״ :ץראה  אל םירבדה המינפ תיבבש בושח ךא ,יאלקח עדי הברה םיאציימ ונחנא״
        םגו תימש המרב םג ןוכיסב הייסולכוא תופמל םיעדוי ונחנא .ץרמ עצמא  וירבדלש םיפיעסל תואמגוד גיצמו תרופ רמוא ,״רוחאל וגוסי אלו וקחשיי
        ןפואב םיגאוד ונא םיבדנתמו רעונ תועצמאב .םישרדנה םיכרצה תמרב        :תימואל תינכת התואב ללכיהל םיכירצ
        דציכ דומילב וליפאו 'וכו תוינק ,תופורת ,םהלש םיכרצל יעובשו ימוימוי  הזיאב םכסוי םאתהבו תוכיא ידדמ רידגהל שי" :תוכיא ידדמ תעיבק n
        ןוחטיב ןתונש המ ,תננכותמ הרוצב םילעופ ונא .קוחרמ תוחיש עצבל  םילדגמה לע רומשיש סכמב אבייל זא םיאביימ םאו ,םיאביימ םיאנת
        ימ .ןוכיסב שי .םידחוימ םיכרצ ילעבל ,םירגובמל רקיעב ,ןוכיסב תויסולכואל  ואבויש םושמ בגנב ירש תוינבגע לש לובי תדמשה םיאור ונא .ונלש
        ."ףתושמ הטמ תועצמאב םהלש םידחוימה םיכרצל גאודו םתוא האורש  לא רשרושמ אלו ךוויתה ירעפב גפסנ ריחמה .היקרוטמ תוינבגע
        ךות קתעומ תויהל לוכי תיתליהק תוליעפ לש הז לדומ תרופ לש ומעטל  .םהלש תרצותהמ קלח םידימשמ לארשי יאלקחש הרוק ךכ .ןכרצה
        הפממה תונגראתה אוה הסיסבו ,הרבחו הרבח לכ לש הנבמל המאתה  תלבוקמו תמאותמ תויהל הכירצ תוקריו תוריפ לש אובייה תוינידמ
                  n .הל קוקזש ימל םיכרצה תא המיאתמו                .״ילארשיה יאלקחה לע


           דע ,םיאלקחה ןיב םידבוע דוינל תולקה קינעהל הטילחה הריגההו ןיסולכואה תושר .םירז םידבוע םיקיסעמה םיאלקחל תולקה
                                                   .השדח העדוהל
           ימב תיתועמשמ תוששואתה הנורחאה תעב תמשרנ ,תרניכה ימ תומכו תוכיאב תורדרדיה לש הנש 20 רחאל תשלוג וטוטוא תרנכה.
           תרנכב םימה תוחילמ תמר םג ,וחרפ אל תוינלערה תוילוחכה תוצאה ,םינש הנומש הזמ הנושארל ,הנשה :םגאה לש תיגולוקאה תכרע
                                           .הנורוקה ירחא ונלוכל הכחמ איהו הדרי

                                 10
                      2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15