Page 12 - עלון הנוטע אפריל 2020 ימים של כן, ימים של לא
P. 12

זרא ןונמא ׳פורפ לש הניפה / קיתו רקוח לש ונחלושמ
               (erezamn@gmail.com)
                                                    :ישיא טבמ

                                           ודקובאב החירפ שגפמ

                                   ו פא .םינושה ירפה יצע ןיב דאמ הצופנ תידדה הקבא
                                   רוזיפל שיש ינויצולובאה ןורתיב וז העפות ןיבהל רש
                                   ךכב ,היסולכואב תונוש תונוכת לש רשפאה לככ בחר
                                   ו תשמ הביבס יאנתב תודרשיה לש רתוי הבוט תורשפאל החטבה שי
                                                 .ןימה םויק ךשמהל ךכבו ,םינ

           החירפ
                                   תולתו תימצע הקבאה תעינמב העפותה תאטבתמ ודקובאב
         ,רקובב תירכז
                                   י ובמ תימצע הקבאה תעינמ ןונגנמ .םינושה םינזה ןיב תידדה הקבאהב
        םע הליל ירחא
                                   וב ילעה דומע לע תוקלצו הקבא תשיגפ לש תורשפאה לוטיב לע סס
         תרוטרפמט
                                   תוצובק יתשל םיכייתשמ ודקובאה ינז לכ .ןז ותואבו ץע ותואב תינמז
         לש םומינימ
                                   הקבאה רדעיה םיחיטבמה םינוש החירפ ידעומ ןהלו תונוש החירפ
          צ"מ 16
                                   תימצע הקבאהל תורשפא ןיא םהב ,םירחא םינימל דוגינב .תימצע
                                   תססובמ תימצע הירפה תעינמ ודקובאבש ירה ,יטנג םאתה יא לשב
                                              .חרפה תחיתפ לש םינוש םידעומ לע
                                   לבקל הנכומ תקלצה הבש ,תיבקנ תחאה ,תוחיתפ יתש שי חרפ לכל
                                   .הקבא ירגרג רזפל םילשב םינקבאה הב ,תירכז היינשהו ,הקבא ירגרג
                                   ילעל םידומצ םינקבאהש דועב ףושח ילעה דומע תיבקנה החיתפב
                                   י ישו ילעה דומעל םידומצ םיקבאמ השולש תירכזה החיתפב ;תרתוכה
                                   י ידקמ תיבקנה החיתפה ׳א הצובקב .רתוי החותפ תיווזב םיקבאמ הש
                                   תועשב הלח חרפה לש תירכזה החיתפהש דועב רקובה תועשב המ
                                   רחא העיפומ תיבקנה החירפה :ךופה בצמה ׳ב הצובקב .םיירהצה רחא
                                   י וצב םיגהנתמ ןז ותואבו ץע ותואב םיחרפה לכ .רקובב תירכזהו םירהצה
                                   תעב תירכזל תיבקנ החירפ ןיב השיגפ םנמא ןכתית תיטרואית .ההז הר
                                   הקבאה חיטבהל תנמ לע ,ןכל .רצק הז ןמז קרפ ךא ,ןהיניב רבעמה
                                   י בהל ידכ תוצובקה יתשמ םיצע דחא עטמב תעטל שי תוניקת הירפהו
                                               .תיבקנו תירכז החירפ לש שגפמ חיט
        תיבקנ החירפ
         ירחא ,רקובב                           יתיב רצחב ׳הטראופ׳המ דומלל רשפא המ
          םע הליל
                                   י רב יתיב רצחב )׳ב הצובקל ךיישה( ׳הטראופ׳ ץע תחירפ רחא בקוע ינא
         תרוטרפמט
                                    :תיללכ תובישח ןהל שיש חינמ ינאש ,תונקסמ המכל יתעגה ונממו תובוח
         לש םומינימ
                                   וזל רקובב תחרופה תיבקנה וז ,החירפה תוצובק יתש ןיב לדבהל ,תישאר
          צ"מ 13
                                   ףוצ רחא שופיחב םירובד תעונתש הארנ :םיירהצה רחא תחרופש תיבקנה


                                 12
                      2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17