Page 11 - עלון הנוטע אפריל 2020 ימים של כן, ימים של לא
P. 11

ילאוטקא

                                  רשק לע םירמוש


                             םיחמצה תצעומב תוריפה ףנע םע
                            (mosheb@plants.org.il) תוריפה ףנע להנמ ,לטנקורב השמ


        יתב תוליעפ הגצוה ;2020-ל תננכותמה פ״ומה תוליעפ תא טריפ ןבר   עוננ עונ ןכ יפ לע ףאו לכה תורמל
        םיבנעה ןחלוש ביצקת רשוא ףוסבלו םערזי תווחב ןיערגה תיבו תשרה  תווצ םלוא םויה רדס תא ונלוכל התניש הנורוקה תפג
               .ח״ש ןוילימ לעמ פ״ומ ביצקת ללוכה ,2020 תנשל  דבוע ,תואירבה דרשמ תויחנה תרגסמב ,תוריפה ףנע
        ינוכמ ידבוע ,םיכירדמ ,םיקוושמ ,םילדגמ 200 לעמ :הנוע ףוס - דקש n  תורישה תא םיאלקחל קינעהל םיצמאמ השועו םצמוצמ םדא חוכב
        ,הרג דבע ׳פורפ .2019 לודיגה תנוע תא םכסל וסנכתה םירחאו חוציפ  ,לוליד ,םוזיג - םיעטמב הרידס הדובע תומישמה שארב .רתויב בוטה
        י קחה דרשמב ישארה ןעדמה מ"מו חמוצה תנגהל םיתורישה להנמ  םוחתל רושקה לכו םידבוע תקסעה ;חתפב ץיקה תוריפ רשאכ ,ףיטק
        י חמ םע םיתורישהו ףנעה לש תפתושמה תודדומתהה תא ראית ,תואל  עגפש המ ,וחתפנ ףוס-ףוסו ורגסנש םיחותפה םיקוושה ,הנורוק ימיב
        .חמוצה תנגה תויעב ראש םע ןכו םיעטמה תא תנכסמש הלליסקה תל י יחמ תיילע ,םיירט תוקריו תוריפ תכירצבו םירחוסב ,םיאלקחב תושק
        וחתפל םידמועה םירגתאה לע דמע ,םיחמצה תצעומ ל״כנמ ,ןולא יבצ י יפ אובי םע תודדומתה ,ועגפנש םיאלקחל יוציפה ךילהב הכימת ,םיר
        י ועה םוכיס ינותנ תא גיצה ,ןחלושה ר״וי ,ןגעמ רימא ;דקשה ףנע לש .תוריפה ילדגמב תפסונ הרומח העיגפ עגופש תוקריו תור
        תודדומתה ,מ״דק ,פ״ומ הז ללכב ,2019-ב ןחלושה תוליעפ תאו הנ
        ןגעמ רימא רתויב בוטה דצה לע ןגריא סנכה תא .דועו הלליסקה םע              תונחלושה תוליעפ
                             .׳ותרובח׳ו    :ורצענ אל םילדגתה תונחלוש תרגסמב מ״דקהו רקחמה תוינכות
        .ץראה לכמ םילדגמ 200-כ ועיגה עוריאל :הנוע ףוס ןויע םוי - תיזה ףנע n  להנתהל ךישממו רקחמ תונש שולש םייס המודמה חופתה שע םזימ n
        ,רקחמה ןיב הלועפ ףותישב ךרוצה ,ףנעה תובישח השגדוה ,תוכרב ואשינ  דארומ 'פורפ םהב רקחמ יתווצו הדאז תנע ר״ד תרקוחה לש התושארב
        ירא לעי ,2019 תנוע תא םכיס ךונח דוהא .םילדגמהו תוריפה ףנע ,הכרדהה .יפסכ יעור ר״דו תרופ ןור ר״ד ,קלאפ םענ ר״ד ,תיזג באוי ר״ד ,םאנג

        .2019 תודובע תואצותמ ואיבה םירקוחהו היגולואיכראב תיזה תא הגיצה ךיל יתהו לאירבג תיבב םעפה םייקתהש ,סנכל :הנוע ףוס - וגנמ ןחלוש n
        .ךונח דוהאו רגריב ןבואר ,גד ןונרא ר״ד םינומא ותייחנהו ןויעה םוי ןוגרא לע  םילדגמ ,םיכירדמ ,םירקוח 200-כ ועיגה ,תיעוצקמו הבוט הריוואב להנ
        300-מ תוחפ אל ועיגה םילדגמל ןויע םויל :הפונתב ףנע – ודקובא n  תא ,ןחלושה ר״וי ,רשי-ןב הנקלא גיצה תוכרבה בלש רחאל .םירחאו
        םוחתב ןחלושה תוליעפ תא רוד ןבואר גיצה תוכרבה בלש ירחא .שיא  לע חוויד רסמנ .2020-ל הדובע תינכות הגצוהו 2019-ל ףנעה םוכיס
        לש תוהזה תודועת תא גיצה יונ יקימ .םיטרדנטסהו אוצייה םודיק ,פ"ומה  יקנ יוביר רמוח תקפסאל םיכלהמה תא גיצה בהל ףילק ,םיעטמה בצמ
        להונו ןגרוא סנכה .2019-מ םירקחמה תואצותמ וגיצה םירקוחה ,ףנעה  רשוא ףוסבלו ןויד םייקתה ;םינושה םיקיפאל קווישה ינותנ וגצוה ;חוטבו
                      .יונ יקימל ידי לע הבר החלצהב  תוינכות ןיב קלוחיש ,ח״ש ןוילימכ לש ףקיהב 2020-ל ןחלושה ביצקת
                                   היקשה ,חמוצה תנגה ,ןוסחאו ירפ תוכיא ,החבשה ,תוירופ םהב פ״ומה
                        2019 קוויש תיזחת         .ףילקו יונ יקימ ,הנקלא ידי לע האנכו ןגרוא סנכה .ןושידו
        קווישה תיזחת לש םוכיסה ינותנ תא הגיצה ,תיזחתה תכרוע ,רוש ילר  2020 תוליעפב םיאור ןחלושה ירבח :אבה רושעה - םיבנע ןחלוש n
        תיזחתה תססובמ וילע ,יעובשה עדימה תורוקמ תא הנייצ ,2019 תנשל י פה לע חווד הבישיה תליחתב .דיתעב ףנעה תוחתפתהל ףונמו סיסב
        רסוחל הסחייתה ,עוציבל הכרעה ןיב הייטסה יזוחא תא הגיצה .תיתנשה  ר״וי ,ןטיב ןבואר ;הבורקה ריצבה תנוע תארקל לכאמה יבנע בצמו תוליע
        י יש לע םימרוגה לכל התדוה ףוסבלו ל״הצו ידסומה קושה לע עדימה  תעינמל חמוצה תנגהל םיתורישה לש הרזגה לוטיבל סחייתה ,ןחלושה
            n .2020-ב יוזיחה טקיורפ ךשמה לע םכוס .הלועפה ףות  לייא .םישדח םינז תסנכהל ךרדה ינבא תא ראיתו יוביר ירמוח לש הצפה


                 םייקנ םיליתש
                 (V.F( סוריומ
                 עקרק יוטיחו
                       ,םייפורטבוס ,םירישנ ירפ יצע יליתש
                  :תונכו םינז רחבמב םינוש יונ יצעו ןפג ,םיתיז ,םירדה
                   .דועו יבאלכ ,ידאלב ,ןסנה ,GF677 ,ררובמ םנלא
                        Global G.A.P ןקת תולעב תולתשמה
                  08-6896094 :סקפ ,052-2599343 :דיינ ,79 ןתנ די בשומ
                 shutan@zahav.net.il   www.shutan-nurseries.co.il
                                    ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
                                 11
                      2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16