Page 10 - עלון הנוטע אפריל 2021 לא נכנעים לטרור החקלאי
P. 10

םירבח רכזל

     - סמב םירדהה תועיטנ טקיורפ תא להינ ,תוריפה תצעומ ל"כנמ
     ןוגרא ריקי תואו ׳ןייטצמ יאלקח׳ ראות לעב ,׳החימצ לש בגנ׳ תרג
                   .2016 תנשל תוריפה ילדגמ
     ןחינ אוה״ ,ויתימעו וירבח וילע םירמוא ,״םיכובנ הרומ היה ארזע"
     .״רשויו תונכ ,תוכמסו המזירכ ,היציאוטניאו םייח תמכוח ,רשי לכשב
     ,עטמב הדובעל ליבקמב ,ארזע ךישמה רלישל התיבה ובוש םע
     ןיבו תוריפה תצעומו תוריפה ילדגמ ןוגראב ,עבט יקזנ ןרקב תוליעפב ל״ז ,ריאמ ארזע
      .םינוש םייאלקח םיפוג ןיב םירושיגו תויוררוב :דחוימ והשמב ראשה
     ,2004-ב ינומרע הרוא ידי לע ובתכנ הלא םירבד(
     )ארזע לש 75-ה ותדלוה םוי ןויצ לגרל                      28.3.2021-25.5.1929


                        :ונלש ארזע
                2016 תוריפה ילדגמ ןוגרא ריקי
     תונש הברה ירחא תוריפה ףנע לש הליעפה תכרעמל עיגה ארזע
                                רייאמ הלונאל רוכב ןב ,1929-ב ןילופב דלונ ארז
     תא להינ תיפוסניאה ותיישע ךותב .רליש תצובק ,וצוביקב עטמ
                                -פשמהו 1930 ב וירוה םע הלע הצרא .ןבואר ןורהאו
                                     -
     היה ,תוריפה תצעומ תאילמב בשי ,הבונתב תוריפה קוויש ףגא
                                - נו ותודלי תא .רליש תצובקב הבשייתה הריעצה הח
     השעמל הכלה ומלגתה ארזעב .חטשב טלוב ליעפו תוריכזמ רבח
                                וידומיל תונש תאו הדובעו םידומילב ריבעה ,קינצוביק לכ ומכ ,וירוע
     - ילצמ תורידנ םיתעל קרש ,תורבחו תוכמס ,תובושח תונוכת יתש
                                - קחל ׳קורי ןוכרד׳ וסיכבו לארשי הווקמב םייס ,ב״י-א״י ,תונורחאה
         .בוט דבע הז הזה בולישה ארזע לצא .דיב די תכלל תוח
                                ל״הצב םינחתותה ליחב תריש 1950 ףוס דע 1948 םינשב .תואל
     לש קווישה לוהינ דעו ץעה לודיגמ ,עטמה יזר לכב היה איקב ארזע
                                          .תפרל רשי – התיבה רזח ורורחש םעו
     - קב םורדל ןופצמ ץראה תא שרח ונמזבו חטשה תא יח אוה .ירפה
     םייח םס היה םיעטמהו םילדגמה םע רישיה עגמה .ררחסמ בצ
     .תוישיאהו תויעוצקמה ויתויעב לע לדגמ לכו ץע לכ ריכה אוהו ורובע             הקספה אלל ארזע
                                - לח איה ותוליעפו וייח תונשב ארזע אלימש םידיקפתה תמישר
     םיקבאמו םיחוכיווב םישק םימי עדי ותוליעפ לש רהוזה ימיב ףנעה
                                יסינכממ היהו ןתפרכ וכרד תא לחה הצובקב רבחכ :דבלב תיק
     חתיפ ארזע .ףנעה תויחוורו עטמה ,עטונה תרימשל תודסומה םע
                                ׳תוחילש׳ל אצי ,קשמ זכרמכ שמיש ;תפרל תנכוממה הבילחה
     םיאשונה םודיק ןעמל רצואהו תואלקחה ידרשמ םע הדובע יסחי
                                ןיב היה ,בגנבש םילאצ ץוביקל קוביחו ץועיי ,עויסו הרזע תשגה -
     - תה לע הרימשו םודיק םישרודה םיניינעב לופיט ,לופיט םישרודה
                                ארזע .רוריקו הזירא תיב תמקה ללוכ וזוכירו םירישנה ףנע ימיקמ
     - וטה ויסחיו םיקומעה וירשק .םייקה לע הרימש םישרודה םימוח
                                תדעו ןהב ,תונוש תודעווב היה ליעפו ז״אמכ םינשה ךלהמב שמיש
     תודסומהו םיקוושמה ,םיניישעתה ,תוינוטיסה תוכרעמה םע םיב
                                - ומכו תילכלכה הדעווה ,ךוניח תדעו ,דועיס ,תוברת ,ןונכת ,הטילק
     םהינפלש ןיבהל ולומ םידבועהו וירכמ לכ תא ואיבה םייאלקחה
                                ךלהמב .רליש תצובק לש ליטסקטה לעפמ ,׳סקטליש׳ ׳בחב ןב
             .וידיקפתל ,ףנעל רוסמ ,הלעמו ומכשמ םדא
                                    .הצובקה ריכזמ דיקפתב שמיש )ףצרב אל( םינש שמח
     תועיטנ טקיורפ תא ארזע להינ תוריפה תצעומ תא ותביזע םע
                                - הב רבח היה ,הבונתב תוריפה קוויש ףגא תא ארזע להינ ךשמהב
     ירחא םינש םג .וצרמ לכ תא ךכל שידקהו רושבה לבחב םירדהה
                                ,תוריפה ילדגמ ןוגראב דחוימב ליעפ תוריכזמ רבח ,וקסרגא תלהנ
     שמישו םיחמצה תצעומ לש תרוקיב תדעווב רבח היה רלישל ובוש
                   .תוישרפ טעמ אלב ררובכ
     ריקי תוא ריאמ ארזעל קנעוה ךכל רבעמ הברה לעו הלא לכ לע          :תרוכזת
                 .2016 תנשל תוריפה ילדגמ ןוגרא

                                       שארה לע עבוכ ומיש
         - האלנ יתלבהו רשכומה ,שיגרה היישעה שיא ,ארזע ךלו
               .ךורב ךרכז אהיו ךבכשמ לע םולשב חונ          .םימ ותשו -
                 .רליש תיבלו החפשמל םימוחנת
                   2021 ,ה”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 10  ‘Alon Hanotea’ vol. 75, 2021
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15