Page 9 - עלון הנוטע אפריל 2021 לא נכנעים לטרור החקלאי
P. 9

ילאוטקא


      םיאלקחה לע ןגהל :להנתהל רומא תואלקח דרשמש ומכ    ינש ראותל םידמולה םיטנדוטסל תוגלמ תקולח סקטב ינד לש
                 !חוכ רשיי .תואלקחה תא חפטלו  הגלממ ונהיש םיטנדוטסה 11 ורחבנ הלא םימיב .םיעטמה םוחתב
                                - חנ וב ,אבה ןויליגב הז אשונב הבחרה .הבורקה םידומילה תנשב
                       ?דוסי קוח והמ                    .םירחבנה תא ףוש
              ?ליגר קוחל דוסי קוח ןיב לדבהה המו
     םדאה דובכ דוסי קוח ,המגודל .דוסי יכרע אטבמ דוסי קוח ,ןכבו .1               ?ףרוחה רק היה
     ,תישיא תוריח ,ןיינק ,םייח ןהב םדאה תויוכז לע ןגהל דעונ ותוריחו           קיפסמ אלש רבתסמ
     - מה תא הליבגמש הקספ שי קוחב .טרפה תענצו תויטרפ ,העונת  בלשל םימדקתמ ונאו הפוס תארקל םיעטמב םירישנה תחירפ
     רתומ המ עבוק ליגר קוח ,ותמועל( רתוס קוח קקוחלמ קקוח  עיפשה המכ דע איה הגיאדמהו הלודגה הלאשה .לוביה תוכרעה
                 .)םינוש םימוחתב הנידמב רוסאו  ןימאמ ינא .ירפה תויומכו תוכיא לע הנשה רוק תונמב רוסחמה
     דימת קוחה .דוסי קוח םילימה תוניוצמ דוסי קוח לש תרתוכב .2         .ןיינעב םימכח רתוי היהנ אבה ןויליגבש
     תניוצמ אל .הליגר הקיקחל םיטרפה תא ריאשמו תויללכב חסונמ
     וב תניוצמ ,םיפיעסל טרופמ ליגר קוח ,ותמועל( הקיקחה תנש             דוסי ךרעכ תואלקחה דמעמ
     תמדוק הקיקח תלטבמ תרחואמ הקיקח רשאכ ,הקיקחה תנש    ןור לעי כ״חו רטסוש ןולא תואלקחה רש יכ ונרשבתנ הלא םימיב
                        .)אשונ ותואב  קוח תעצה תסנכה ןחלוש לע חינהל וטילחה )ןבל-לוחכ( השמ-ןב
     תונשל ידכ רמולכ ,׳םיניירושמ׳ םקלחו לע-דמעמ דוסי יקוחל .3  הרטמה .ידוחיי ימואל דוסי ךרעכ תואלקחה דמעמ תא ןגעתש
     ןתינ .הלבגה תקספ םהב שיש וא ,טלחומ םיכ״ח בור שרדנ ףיעס  חיטבהלו ץראב תואלקחה יפנע תא ססבלו דדועל ,חתפל איה
     - תל קקחנ ,הנידמה יכרע תא םלוה אוה םא קר רתוס קוח קקוחל  לש ןוזמה ןוחטב קוזיחל ילככ תיאלקח תרצות לש הנימז הקפסא
     םיקוח ,לידבהל( ךרוצל אלש דוסיה קוחב עגופ וניאו היואר תילכ  ימוקמה קושל יאלקחה רוצייה רשוכ תא לידגהל ;לארשי יבשות
     קוחה תא לטבל לוכי שדח קוח לכו םיניירושמ םניא בורל םיליגר  חותיפה ,רקחמה תא םדקל ;רוצייה ןווגמ תא ביחרהלו אוציילו
     לש טלחומ בורב אלא םתונשל ןיאש םיקוח המכ םנשי .םדוקה  תא םיצעהל ;ירפכה בחרמה תא חתפלו תואלקחב תונשדחהו
           .רוביצה תועקשה לע הנגהל קוח המגודל ,םיכ״ח - חה ךוניחה תא םדקלו קשמל תואלקחה תרציימש ילכלכה ךרעה
     -עכ תואלקחה דוסי קוח .דוסי יקוח 13 כ וקקוח םויה דע לארשיב -  הביבסהו עבטה יבאשמ תא רמשל ;תיאלקחה הקוסעתהו יאלק
                   -
                              .רפסמב 14-ה םויה אובב היהי תסנכה רושיאל דמועה ידוחיי ךר  ,ףונ יכרע לע ןגהלו םיאבה תורודה תבוטל תואלקחל םישמשמה
                                               .הביבסו תשרומ ,תוברת
         )https://campus.ort.org.il ךותמ(        םילהנתמ ושארב םידמועהו תואלקחה דרשמ תא תוארל בוט


      052-6080-251  יקסבוזוג ןוני  לילגו ןאש תיב קמע 052-6080-306 ןגד ויז ימוקמ קוש להנמ
                       ןותחת
      052-6080-361  לאוי ריפוא לאערזי קמעו הרדח 052-6082-233 ירז ילט תוחוקל ירשק תלהנמ
      052-6080-302 ילארשי דקש  קמע ,למרכה ףוח 054-7171-716 ףיירקלא ילטנ םוסרפו קוויש תלהנמ
                    יברעמ לילגו ןדריה
      052-6080-387   ןוזרג בתנ ןורשה ,תובוחר 052-6056-107 ןמדייז הקיבצ חותיפ להנמ
                     ןדריה תעקבו
                    בגנ תמר הברע
      052-6080-404  לפוק ףסא        052-3350-654 ביגש ינלוג לעי יושיר תלהנמ
                       חותיפו
      052-6080-106 ינורהא הינתמ יברעמו ינופצ בגנ 052-6056-047 ץפח יפר האורבת להנמ
                                               רשק ישנא
      052-6080-114  סקל יתיא  יחרזמ בגנ ,שיכל 052-6080-350 דוד בדנ םורד תוריכמ להנמ
                     תמרו ןוילע לילג            זכרמ רוזא להנמ  ןגא המדא
      052-6080-380   איבל ינד       052-6080-042 הווראסמ דארומ
                       ןלוגה                יברע רזגמו
      08-8515-203   םידרשמ        052-6080-039  ןמלפוק יבג ןופצ תוריכמ להנמ
                   2021 ,ה”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 9  ‘Alon Hanotea’ vol. 75, 2021
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14